CarSpace.BG

Зарежда се

Закон за движение по пътищата - ПРАВИЛА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

публикувано на август 19, 2009 11:44, видяна 1262 пъти

Раздел I. Общи правила


Чл. 5.

       (1) Всеки участник в движението по пътищата:
             1. с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не
трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени
вреди;
             2. трябва да опазва околната среда, като не изхвърля и не оставя на пътя
предмети или вещества, както и да вземе мерки за отстраняването им или за
предупреждаване на останалите участници в движението, когато това ги застрашава.
       (2) Водачът на пътно превозно средство е длъжен:
            1. да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници в движението,
каквито са пешеходците и водачите на двуколесни пътни превозни средства;
           2. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г.) с управляваното от него превозно средство да не
затруднява другите участници в движението и живеещите в крайпътните имоти, като
спазва действащите норми за шум и вредни емисии на отработени газове от моторното
превозно средство, както и други норми и изисквания за опазване на околната среда;
           3. (нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007
г.) да не управлява пътно превозно средство под въздействие на алкохол, наркотици или
други упойващи вещества.


Чл. 6. Участниците в движението:
          1. съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица,
упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със
светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка;
          2. изпълняват разпорежданията на лицата, упълномощени да регулират или да
контролират движението по пътищата, независимо от светлинните сигнали, пътните
знаци, маркировката на пътя и правилата за движение.


Чл. 7.

      (1) Когато има несъответствие между сигналите на регулировчика и
светлинните сигнали или пътните знаци относно предимството, участниците в
движението са длъжни да се съобразяват със сигналите на регулировчика.
      (2) Когато има несъответствие между светлинните сигнали и пътните знаци
относно предимството, участниците в движението са длъжни да се съобразяват със
светлинните сигнали.
      (3) Когато има несъответствие между пътните знаци и маркировката на пътя,
участниците в движението са длъжни да се съобразяват с пътните знаци.
      (4) Когато има несъответствие между пътен знак, поставен на преносима стойка
върху платното за движение, и останалите пътни знаци, участниците в движението са
длъжни да се съобразяват с пътния знак, поставен на преносимата стойка.
      (5) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) При строителство и ремонт, когато има
временна пътна маркировка, положена с цел организация на движението за определен
период от време, участниците в движението трябва да се съобразяват с временната
пътна маркировка.


Чл. 8.

     (1) Водачите на пътни превозни средства използват дясната половина на
пътя по посока на движението си, освен в случаите, когато с пътен знак или със
светлинен сигнал е указано нещо друго.
     (2) Когато на дадено място от пътя едновременно е разрешено преминаването
на нерелсови и релсови пътни превозни средства, водачът на нерелсовото пътно
превозно средство е длъжен да пропусне релсовото пътно превозно средство
независимо от неговото местоположение и посока на движение.


Чл. 9.

     (1) По пътищата, отворени за обществено ползване, е забранено
движението на верижни машини и използването на гуми с шипове. Движение на пътни
превозни средства с вериги за сняг е разрешено само когато пътните условия изискват
това.
     (2) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Редът и условията за движение на верижни
машини и машини с гуми с шипове от въоръжените сили се определят с наредба на
министъра на отбраната и министъра на регионалното развитие и благоустройството.
     (3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр.
51 от 2007 г.) Поставянето на предмети или извършването на дейност в обхвата на пътя,
несвързани с предназначението му, може да става само след разрешение от собственика
или администрацията, управляваща пътя.


Раздел II. Сигнали за регулиране на движението от упълномощените
длъжностни лица. Пътни светофари. Пътни знаци. Пътна маркировка


Чл. 10.

    (1) Всяко лице, упълномощено да регулира движението по пътищата,
наричано по нататък "регулировчик", носи задължителни отличителни знаци, по които
участниците в движението лесно да го разпознават и добре да го виждат както през
деня, така и през нощта. Той може да ползва регулировъчна палка и полицейска свирка,
а когато регулира движението при строително-ремонтни работи на пътя - червен флаг.
    (2) Сигнали на регулировчика са следните положения на тялото и ръцете му :
          1. дясна ръка, вдигната вертикално - означава "ВНИМАНИЕ, СПРИ!"; това не
се отнася за онези водачи, които в момента на подаването на този сигнал, след като им е
било разрешено преминаването, са толкова близо до регулировчика, че не могат да
спрат, без да създадат опасност за движението; при подаване на този сигнал на
кръстовище участниците в движението, които са навлезли в кръстовището, трябва да го
освободят;
         2. ръка или ръце, протегнати хоризонтално встрани - след като е направил този
жест, регулировчикът може да свали ръката или ръцете си. Сигналът означава:
               а) "ПРЕМИНАВАНЕТО Е РАЗРЕШЕНО" за водачите, които се намират срещу
лявото или дясното рамо на регулировчика и ще преминат направо или ще завият
надясно, както и за пешеходците, които искат да преминат пред гърдите или зад гърба
на регулировчика;
               б) "ПРЕМИНАВАНЕТО Е ЗАБРАНЕНО" за всички останали участници в
движението;
          3. дясна ръка, протегната хоризонтално напред, означава:
                а) "ПРЕМИНАВАНЕТО Е РАЗРЕШЕНО" за водачите на пътни превозни
средства, които се намират срещу лявото рамо на регулировчика, и за пешеходците,
които искат да преминат зад гърба му;
                б) "ПРЕМИНАВАНЕТО Е ЗАБРАНЕНО" за всички останали участници в
движението.
       (3) Освен сигналите, посочени в ал. 2, регулировчикът може да използва и
допълнителни разбираеми жестове за даване на други указания и разпореждания на
участниците в движението.


Чл. 11.

       (1) На железопътен прелез движението на пътните превозни средства
може да се регулира от железопътен служител, който подава следните сигнали за
спиране на пътните превозни средства пред прелеза:
                1. през деня - изпъната хоризонтално напред и напречно на оста на пътя дясна
ръка с червен флаг;
               2. през нощта - описваща полукръг червена светлина.
        (2) Сигналите на железопътните служители са задължителни за водачите на
пътни превозни средства, приближаващи прелеза и от двете му страни.


Чл. 12.

        (1) За регулиране движението на пътните превозни средства на
кръстовища, пешеходни пътеки, стеснени и други участъци от пътя се използват пътни
светофари, които подават сигнали с немигащи и мигащи светлини с червен, жълт и
зелен цвят.
        (2) За регулиране движението на пътните превозни средства по отделна пътна
лента се използват поставени над лентата пътни светофари, които подават сигнали с
немигащи светлини с червен и зелен цвят.
        (3) За регулиране движението на превозните средства от редовните линии за
обществен превоз на пътници се използват пътни светофари с четири светещи полета,
които подават сигнали с немигащи светлини с лунно бял цвят на светлината.
Значението на светлинните сигнали се определя съобразно разположението на
светещите полета.
        (4) За регулиране движението на пешеходците се използват пътни светофари,
които подават сигнали с немигащи и мигащи светлини с червен и зелен цвят.
        (5) За забраняване на пътните превозни средства да преминават през
железопътен прелез се използва сигнал от мигаща червена светлина. Този сигнал може
да се използва и пред подвижни мостове, на фериботи, пристанища и на места, където
на пътя излизат моторни превозни средства със специален режим на движение.


Чл. 13.

       (1) За предупреждаване на участниците в движението за опасности по
пътя, за даване на различни предписания към тях - относно предимството, забраните,
прилагането на специални правила, действията със задължителен характер, за указване
на направления, посоки, обекти, както и за даване на различна допълнителна
информация за улесняване на участниците в движението, на пътищата се поставят
необходимите пътни знаци, допълнителни и други средства за сигнализиране.
       (2) За насочване движението на пътните превозни средства и на пешеходците по
пътя, за отбелязване на определени площи от платното за движение, на обекти,
намиращи се в опасна близост до платното за движение, и за даване на полезна
информация на участниците в движението върху платното за движение и обектите,
намиращи се в обхвата на пътя, се поставя съответната пътна маркировка.


Чл. 14.

      (1) (Предишен текст на чл. 14, изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от
26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Министърът на регионалното развитие и
благоустройството съвместно с министъра на вътрешните работи и министъра на
транспорта определят с наредба условията и реда за използване на пътните светофари,
пътните знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране при
организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване.
      (2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Министърът на
регионалното развитие и благоустройството съвместно с министъра на вътрешните
работи определят с наредба реда за установяване и обезопасяване на участъците с
концентрация на пътнотранспортни произшествия по пътищата.


Раздел III. Разположение на нерелсовите пътни превозни средства
върху пътя


Чл. 15.

      (1) На пътя водачът на пътно превозно средство се движи възможно най-
вдясно по платното за движение, а когато пътните ленти са очертани с пътна
маркировка, използва най-дясната свободна лента.
      (2) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат и водачът на моторно превозно
средство може да използва за движение най-удобната за него пътна лента в следните
случаи:
                1. (отм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.)
                2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) в населените места, на пътно платно с две и
повече пътни ленти за движение в една посока, обозначени с пътна маркировка или
пътен знак, по които е разрешено движението на пътни превозни средства със скорост
не по-голяма от 80 км/ч;.
               3. когато навлизането по пътната лента се разрешава от светлинен сигнал.
        (3) Броят на пътните ленти се определя от пътната маркировка или от пътен
знак, а когато няма такива - от водачите, съобразно широчината на платното за
движение, широчината на недвуколесните пътни превозни средства и от необходимото
странично разстояние между тях.
        (4) Когато има път, платно за движение, пътна лента или алея, предназначени за
движение на определени пътни превозни средства, водачите на тези превозни средства
са длъжни да се движат по тях.
        (5) Когато няма специално предназначена за тях пътна лента или алея, водачите
на мотопеди, велосипеди и други немоторни превозни средства може да използват за
движение разположения отдясно по посоката на движението им пътен банкет, ако той е
годен за това и ако това не пречи на другите участници в движението.
        (6) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Когато пътна лента е сигнализирана за
движение само на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на
пътници, се забранява движението на други пътни превозни средства.


Чл. 16.

        (1) На пътно платно с двупосочно движение на водача на пътно
превозно средство е забранено:
                1. когато платното за движение има две пътни ленти - да навлиза и да се движи
в лентата за насрещно движение освен при изпреварване или заобикаляне;
               2. когато платното за движение има три пътни ленти - да навлиза и да се движи
в крайната лява лента; навлизането и движението в средната лента е разрешено само
при изпреварване или заобикаляне;
               3. когато платното за движение има четири и повече пътни ленти - да навлиза и
да се движи в лентите за насрещно движение.
         (2) На път с две или три самостоятелни платна за движение на водача на пътно
превозно средство е забранено да навлиза в крайното ляво платно.


Чл. 17. На пътно платно с три и повече пътни ленти за движение в една посока,
обозначени с пътен знак, на водача на пътно превозно средство, което не може да
развива или на което не е разрешено да развива максималната за пътя скорост, се
забранява да навлиза в крайната лява лента за тази посока, освен при завиване или
заобикаляне.


Чл. 18.

          (1) Водачът на бавнодвижещо се пътно превозно средство задължително
се движи в най-дясната пътна лента, освен при завиване или заобикаляне.
          (2) Когато има обозначена с пътен знак пътна лента, предназначена за движение
на бавнодвижещи се пътни превозни средства, водачите на такива превозни средства са
длъжни да използват тази лента.


Чл. 19.

         (1) (Предишен текст на чл. 19 - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002
г.) Когато релсов път е разположен върху платното за движение, водачите на
нерелсовите пътни превозни средства, които се намират върху него, са длъжни да го
освободят по възможно най-бързия начин при приближаване на релсово превозно
средство, за да го пропуснат да премине.
        (2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Когато на пътя има
платно, обособено за движение на релсови превозни средства, се забранява движението
на нерелсови пътни превозни средства по него.


Раздел IV. Скорост и дистанция. Намаляване на скоростта


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.)

       (1) Водачите са
длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват.
       (2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Водачите на пътни превозни средства са
длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните
условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с
превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия
на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие.
Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато
възникне опасност за движението.


Чл. 21.

      (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) При
избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да
превишава следните стойности на скоростта в км/ч:

*********************************************************************
* Пътно * Населено * Извън * Автома- *
* превозно * място * населено * гистрала *
* средство от: * * място * *
*********************************************************************
* Категория А 50 80 100 *
* Категория В 50 90 130 *
* Категории С, D 50 80 100 *
* Категории В+Е, 50 70 100 *
* С+Е, D+Е *
* Категории Т 50 50 - *
* Категория М 45 45 - *
* Самоходни машини 40 40 - *
*********************************************************************

http://carspace.bg/

®Всички права запазени

Дизайн и изработка MoskSolutions.com