CarSpace.BG

Зарежда се

Закон за движение по пътищата - АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

публикувано на август 19, 2009 12:09, видяна 1345 пъти

 Чл. 174. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ,
бр. 51 от 2007 г.) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно
средство, трамвай или самоходна машина за срок от 1 до 12 месеца и глоба от 200 до
500 лв., който управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина с
концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително,
установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо
съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух, а водач,
придобил правоспособност за управление на моторни превозни средства от две години,
и водач на моторно превозно средство за обществен превоз на хора и опасни товари - с
лишаване от право да управлява моторно превозно средство от 2 до 12 месеца и глоба
от 300 до 600 лв.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 51
от 2007 г.) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е лишаване
от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за
срок от една до три години и глоба от 1000 до 2000 лв.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007
г.) Водач на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който откаже
да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на
алкохол или упойващи вещества или не изпълни предписанието за медицинско
изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му, се наказва с лишаване от право
да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от 12
до 18 месеца и глоба от 500 до 1000 лв.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Редът, по който се
установява употребата на алкохол или друго упойващо вещество, се определя от
министъра на здравеопазването, от министъра на вътрешните работи и от министъра на
правосъдието.
Чл. 175. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Наказва се с
лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 до 6 месеца и с
глоба от 50 до 200 лв. водач, който:
1. управлява моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния
ред или което е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер или табелите с
регистрационния номер не са поставени на определените за това места;
2. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) е поставил или използва
устройство за подаване на светлинен или звуков сигнал, предвиден за автомобил със
специален режим на движение, без да има това право;
3. откаже да предаде документите си на органите за контрол или по какъвто и
да е начин осуети извършването на проверка от органите за контрол;
4. откаже да изпълни нареждане на органите за контрол и регулиране на
движението;
5. наруши задълженията си като участник в пътнотранспортно произшествие;
6. при пътнотранспортно произшествие, в което няма участие, откаже
необходимото съдействие с моторното превозно средство.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) За повторно нарушение
по ал. 1 наказанието е лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за
срок от 1 месец до 1 година и глоба от 150 до 300 лв.
Чл. 176. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Наказва се с
лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок до 6 месеца или с
глоба от 200 до 300 лв. водач, който управлява моторно превозно средство с опасен
товар без документ за необходимата професионална компетентност за превоз на този
товар.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) За повторно нарушение
по ал. 1 наказанието е лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за
срок от 3 месеца до 1 година и глоба от 300 до 400 лв.
Чл. 177. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) (1) Наказва се с
глоба от 100 до 300 лв.:
1. който управлява моторно превозно средство, след като е лишен от това право
по съдебен или административен ред;
2. който управлява моторно превозно средство, без да притежава съответното
свидетелство за управление или то е отнето по реда на чл. 171, т. 1 или 4;
3. собственик, длъжностно лице или водач, който допуска или предоставя
управлението на моторно превозно средство на лице, което не притежава съответното
свидетелство за управление, употребило е алкохол или друго упойващо вещество;
4. който управлява моторно превозно средство, спряно от движение, без
разрешение на службата за контрол на Министерството на вътрешните работи;
5. който без съответното разрешение провежда курсове за подготовка или
допълнително обучение на водачи;
6. който постави върху пътните знаци, пътните светофари и другите средства за
сигнализиране предмети или устройства, които нямат отношение към средствата за
сигнализиране и към целта, за която се използват;
7. който постави плакати, агитационни материали, светещи тела, както и други
средства за привличане на вниманието, които наподобяват пътни знаци или други
средства за регулиране на движението, намаляват видимостта или ефективността на
пътните знаци и другите средства за регулиране на движението или заслепяват
участниците в движението;
8. който с превозно средство прегради път с цел да попречи на нормалното
движение по него или на манифестация, процесия, състезание и други подобни;
9. който постави пътни знаци или други средства за сигнализиране в нарушение
на реда, определен с наредбата по чл. 3, ал. 3;
10. длъжностно лице, което е предупредено и не предприеме незабавно мерки за
обезопасяване и отстраняване на препятствие от пътя, застрашаващо движението;
11. който, без да има право на това, постави пътен знак, пътна маркировка или
друго средство за организиране движението по пътищата.
(2) Наказва се с глоба от 100 до 500 лв.:
1. който управлява пътно превозно средство с размери, маса или натоварване на
ос, които надвишават нормите, установени от министъра на регионалното развитие и
благоустройството, без да спазва установения за това ред;
2. който премахне, премести и повреди или унищожи поставен на пътя пътен
знак, без да е създадена опасност за живота или имуществото на трети лица.
(3) Когато нарушението по ал. 1, т. 1, 2 и 3 и ал. 2 е извършено повторно,
наказанието е глоба от 150 до 1500 лв.
Чл. 178. (1) (Предишен текст на чл. 178 - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от
26.04.2002 г.) Наказва се с глоба от 100 до 1000 лв.:
1. (отм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.)
2. който, без да спазва установения ред, комплектува с основни агрегати от
различни модели или изменя конструкцията на моторно превозно средство;
3. който нареди да се ремонтира път или да се постави съоръжение или
препятствие по него, без да е взел мерки за осигуряване на безопасността на
движението;
4. (отм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.)
5. (нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) който в кръга на
правомощията си издаде документ за извършен периодичен преглед за проверка на
техническата изправност на пътно превозно средство, без да извърши прегледа или е
извършен в нарушение на нормативно предписаните изисквания;
6. (нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) който нарушава
установените с нормативен акт предписания във връзка със състоянието на
материалната база и с изпълнението на учебните програми в учебните форми за
подготовка на водачи на моторни превозни средства, получили разрешение по реда на
чл. 152, ал. 1, т. 3 и чл. 157, ал. 3;
7. (нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) длъжностно лице, което
не е взело своевременно мерки за отстраняване или сигнализиране по установения
начин на препятствие на пътя или неизправност на пътните принадлежности, които
могат да застрашат безопасността на движението;
8. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) който променя въведената организация на
движение без съгласуване с органите на Министерството на вътрешните работи и
администрацията, стопанисваща пътя;
9. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) който не изпълни дадено му по реда на чл. 165,
ал. 1, т. 3 разпореждане;
10. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) който не осигури достъп на контролните
органи до обектите за контрол или откаже да им предостави документи, отнасящи се до
дейността на контролирания обект.
(2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2007
г.) Когато нарушението по ал. 1, т. 5 и 6 и 10 е извършено повторно, наказанието е глоба
от 1000 до 5000 лв. и отнемане на разрешението.
Чл. 179. (1) (Предишен текст на чл. 179 - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от
26.04.2002 г.) Наказва се с глоба от 50 до 150 лв.:
1. водач, който не е означил по установения начин принудително спряло на
платното за движение пътно превозно средство или не е взел мерки за своевременното
отстраняване на превозното средство от платното за движение, ако от това е създадена
непосредствена опасност за движението;
2. който изхвърля, оставя или разпилява по пътя предмети или вещества, които
създават опасност за движението;
3. собственик или длъжностно лице, което допуска в движението по пътищата
пътно превозно средство, чиято конструкция е изменена без съответното за това
разрешение;
4. който управлява технически неизправно моторно превозно средство, на което
поради характера на неизправността е забранено движението по пътя, включително и до
място за нейното отстраняване;
5. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) който не спазва сигналите
на пътните светофари, предписанието на пътните знаци, пътната маркировка и другите
средства за сигнализиране, правилата за предимство, за разминаване, за изпреварване
или за заобикаляне, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението;
6. който не осигури път за безпрепятствено преминаване на превозно средство,
сигнализиращо със специален звуков и специален светлинен сигнал, или на
съпровожданите от него превозни средства.
(2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Който поради движение
с несъобразена скорост, неспазване на дистанция или нарушение по ал. 1 причини
пътнотранспортно произшествие, се наказва с глоба от 100 до 200 лв., ако деянието не
съставлява престъпление.
(3) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Водач, който
управлява пътно превозно средство по републиканските пътища, за което не е заплатена
съответната винетна такса по чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата, или управлява пътно
превозно средство, на което е залепен невалиден винетен стикер или винетен стикер с
изтекъл срок, се наказва с глоба, както следва:
1. при управление на пътно превозно средство, предназначено за превоз на
товари с над 2 (две) оси, на състав от пътни превозни средства, както и на пътните
превозни средства по чл. 10а, ал. 6, т. 3, 4 и 5 от Закона за пътищата с над 2 (две) оси -
1000 лв.;
2. при управление на пътно превозно средство, предназначено за превоз на
пътници с повече от 8 (осем) места за сядане, без мястото на водача, или на пътно
превозно средство, предназначено за превоз на товари с 2 (две) оси, както и на пътните
превозни средства по чл. 10а, ал. 6, т. 3, 4 и 5 от Закона за пътищата с 2 (две) оси или на
теглещо ремарке, за което не е платена отделна винетна такса - 500 лв.;
3. при управление на пътно превозно средство за превоз на пътници с 8 места,
без мястото на водача - 200 лв;
4. (доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) при управление на пътно превозно средство за
превоз на пътници с 8 или по-малко места с мястото на водача, пътни превозни
средства, предназначени за превоз на товари, и/или пътни превозни средства,
предназначени за превоз на пътници и товари, с технически допустима максимална маса
не повече от 3,5 т, както и пътните превозни средства от тази група с повишена
проходимост - 100 лв.
(4) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Водач, който управлява моторно превозно
средство, което не е било спряно от движение и на което не е поставен валиден стикер
съгласно чл. 100, ал. 3, и не носи валиден контролен талон от знака, издаден от
Гаранционния фонд, за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на
автомобилистите по чл. 261, ал. 1 от Кодекса за застраховането, се наказва с глоба 50 лв.
Чл. 180. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Наказва се с
глоба от 20 до 150 лв. водач, който:
1. (доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) наруши правилата за използване светлините на
пътно превозно средство, за престой или за паркиране, за използване на пътното платно
или управлява технически неизправно пътно превозно средство, извън случаите по чл.
179, т. 4, когато в резултат на нарушението е създадена непосредствена опасност за
движението;
2. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) откаже превоз на
представител на службите за контрол по този закон с моторно превозно средство за
обществен превоз, с изключение на леките таксиметрови автомобили;
3. (нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) наруши правилата за
движение по обособено платно за движение на релсово пътно превозно средство,
правилата за преминаване през железопътен прелез или паркира на спирките на
превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници.
(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на:
1. праводателя, който при отчуждаване на регистрирано пътно превозно
средство не съобщи в определения срок на службата, издала регистрационния номер на
отчужденото превозно средство, данните на приобретателя; същото наказание се налага
и на приобретателя на регистрирано пътно превозно средство, който в определения срок
не съобщи по местоживеене на службата за регистрация за придобитата собственост;
2. собственика на моторно превозно средство с алармена инсталация, която се
включва без основателна причина или сигналите на която наподобяват на тези,
подавани от пътните превозни средства със специален режим на движение.
Чл. 181. Наказва се с глоба до 50 лв.:
1. собственик или длъжностно лице, което без уважителни причини не
представи в определения срок превозно средство за технически преглед;
2. водач, който използва устройство, смущаващо действието на уредите,
използвани за измерване скоростта на движение на моторните превозни средства;
3. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) водач, който не носи
определените за носене документи във връзка с извършвания превоз или те не отговарят
на съответните изисквания;
4. водач, който управлява моторно превозно средство за обществен превоз
повече от законоустановеното работно време, както и водач, който управлява моторно
превозно средство в болестно или друго състояние, което създава опасност за
движението;
5. водач, който не спре двигателя, когато моторното превозно средство е в
престой или е паркирано, освен ако работата му е необходима за извършване на
товарно-разтоварна или друга технологична дейност;
6. водач, който управлява моторно превозно средство с емисии на вредни
вещества над установените норми или с неизправно шумозаглушително устройство;
7. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) водач на моторно превозно средство, който
превозва пътници над определения брой места.
Чл. 182. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) (1) Водач, който превиши разрешената
максимална скорост в населено място, се наказва, както следва:
1. за превишаване с 10 км/ч - с глоба 10 лв.;
2. за превишаване от 11 до 20 км/ч - с глоба 30 лв.;
3. за превишаване от 21 до 30 км/ч - с глоба 100 лв.;
4. за превишаване от 31 до 40 км/ч - с глоба 150 лв. и един месец лишаване от
право да управлява моторно превозно средство;
5. за превишаване над 41 км/ч - с глоба 200 лв. и два месеца лишаване от право
да управлява моторно превозно средство;
6. за превишаване над 51 км/ч - с глоба 250 лв. и три месеца лишаване от право
да управлява моторно превозно средство.
(2) Водач, който превиши разрешената скорост извън населено място, се
наказва, както следва:
1. за превишаване с 10 км/ч - с глоба 10 лв.;
2. за превишаване от 11 до 20 км/ч - с глоба 30 лв.;
3. за превишаване от 21 до 30 км/ч - с глоба 50 лв.;
4. за превишаване от 31 до 40 км/ч - с глоба 100 лв. и един месец лишаване от
право да управлява моторно превозно средство;
5. за превишаване от 41 до 50 км/ч - с глоба 150 лв. и два месеца лишаване от
право да управлява моторно превозно средство;
6. за превишаване над 51 км/ч - с глоба 200 лв. и 3 месеца лишаване от право да
управлява моторно превозно средство.
(3) Водач на моторно превозно средство за обществен превоз на пътници и
опасни товари, който превиши разрешената скорост, се наказва, както следва:
1. за превишаване с 10 км/ч - с глоба 10 лв.;
2. за превишаване от 11 до 20 км/ч - с глоба 30 лв.;
3. за превишаване от 21 до 30 км/ч - с глоба 100 лв. и един месец лишаване от
право да управлява моторно превозно средство;
4. за превишаване от 31 до 40 км/ч - с глоба 200 лв. и два месеца лишаване от
право да управлява моторно превозно средство;
5. за превишаване от 41 до 50 км/ч - с глоба 300 лв. и три месеца лишаване от
право да управлява моторно превозно средство;
6. за превишаване над 51 км/ч - с глоба 400 лв. и три месеца лишаване от право
да управлява моторно превозно средство.
(4) Водач, който повторно превиши скоростта на движение с над 31 км/час, се
наказва с глоба 300 лв. и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за
срок три месеца.
Чл. 183. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Наказва се с
глоба 10 лв. водач, който:
1. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005
г., в сила от 01.01.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) не носи определените
документи - свидетелство за управление, контролен талон и свидетелство за
регистрация на управляваното моторно превозно средство;
2. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) не носи документ за сключена задължителна
застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, ако водачът е изпълнил
задължението си по чл. 100, ал. 3 и поставеният от него стикер е валиден към датата на
установяване на нарушението;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) неправилно използва звуков сигнал в
населено място;
4. (отм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 51
от 2007 г.) управлява превозно средство с нечетлив или закрит по какъвто и да е начин
регистрационен номер.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Наказва се с глоба 20 лв.
водач, който:
1. неправилно престоява или е паркирал неправилно;
2. нарушава правилата за разположение на пътно превозно средство върху
платното за движение;
3. не спира на пътен знак "Спри! Пропусни движещите се по пътя с
предимство!", неправилно се включва в движението, неправилно се престроява,
неправилно изпреварва или не спазва предимството на друг участник в движението;
4. (отм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г.)
6. управлява превозно средство с неукрепен товар, с което се създава опасност
за други участници в движението;
7. (отм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.)
8. управлява превозно средство с необозначен по определения ред товар, който
излиза отстрани на превозното средство с повече от 0,20 метра, а отпред или отзад - с
повече от 1 метър;
9. (нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., отм. - ДВ, бр. 85 от 2004
г.)
10. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) управлява моторно превозно средство по "ВUS"
лента, без да има право на това;
11. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) нарушава правилата за движение назад.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Наказва се с глоба 30 лв.
водач, който:
1. (отм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г.)
2. неправилно паркира върху тротоара;
3. (отм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г.)
5. навлиза след знак, забраняващ влизането на съответното пътно превозно
средство, или се движи в забранената посока на еднопосочен път;
6. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) при неправилно
изпреварване, не създава опасност за движението;
7. управлява превозно средство с неизправности или повреди, които могат да
застрашат сигурността на движението.
8. (нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., отм. - ДВ, бр. 85 от 2004
г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Наказва се с глоба
50 лв. водач, който:
1. неправилно преминава през пешеходна пътека;
2. неправилно преминава покрай спирка на превозни средства за обществен
превоз на пътници или покрай спиращ или спрял автобус;
3. преминава при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването;
4. управлява пътно превозно средство, което не е моторно, без необходимите
светлоотразителни елементи;
5. управлява моторно превозно средство с износени или разкъсани гуми;
6. използва мобилен телефон по време на управление на превозното средство,
освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участието
на ръцете му;
7. не изпълнява задължението за използване на предпазен колан или носене на
каска;
8. неправилно престоява или паркира в зоната на пешеходна пътека, спирка за
обществен превоз на пътници или кръстовище;
9. престоява или паркира като втори ред в активна лента за движение до спрели
моторни превозни средства по посока на движението;
10. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) превозва деца в нарушение на изискванията на
глава втора, раздел ХХV.
Чл. 184. (1) Наказва се с глоба до 30 лв.:
1. водач на пътно превозно средство, което не е моторно, както и водач на
организирана група пешеходци, на впрегатни, товарни или ездитни животни или на
стада, който наруши правилата за движението по пътищата;
2. водач или пътник, който изхвърля от превозно средство предмети или
вещества, които замърсяват пътя;
3. (нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) лице, на което е отнето
издаденото в Република България национално свидетелство за управление на моторно
превозно средство и не е върнало международното си свидетелство в съответната
служба на Министерството на вътрешните работи в 7-дневен срок от влизането в сила
на акта за отнемане;
4. (нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) лице, на което при
пребиваване зад граница е отнето международното свидетелство за управление на
моторно превозно средство, издадено в Република България, и не е уведомило за това
съответната служба на Министерството на вътрешните работи в 7-дневен срок от
влизането си в страната;
5. (нова - ДВ, бр. 85 от 2004 г.) собственик на пътно превозно средство, което е
паркирано на пътя 30 дни след датата на отнемане или връщане на свидетелството за
регистрация на пътното превозно средство в Министерството на вътрешните работи;
6. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) пешеходец, който преминава през огражденията
от парапети или вериги.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) С глоба до 10 лв. се
наказва пешеходец, който наруши правилата за движение.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2004
г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) С глоба 50 лв. се наказва пътник, който не изпълнява
задължението за използване на предпазен колан или носене на каска.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Когато в резултат на
нарушения по ал. 1 и 2 са причинени вреди на пътното превозно средство, на пътници
или на други лица, нарушителят се наказва с глоба от 10 до 50 лв.
Чл. 185. За нарушение на този закон и на издадените въз основа на него
нормативни актове, за което не е предвидено друго наказание, виновните се наказват с
глоба до 20 лв.
Чл. 186. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 85
от 2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 51 от
2007 г.) При маловажни случаи на нарушения, които са установени в момента на
извършването им, на мястото на нарушението може да бъде наложена глоба с фиш в
размер до 50 лв. Издаденият за наложената глоба фиш трябва да съдържа данни: за
самоличността на служителя, наложил глобата; за самоличността на нарушителя; за
мястото и времето на нарушението; за нарушените разпоредби, за размера на глобата и
сметката, по която следва да се внесе. Фишът се подписва от служителя, наложил
глобата, и от нарушителя, когато е съгласен да плати глобата, и се изпраща за
изпълнение на съответното данъчно подразделение. На нарушителя се дава екземпляр
от фиша, за да заплати глобата доброволно.
(2) На лице, което оспорва извършеното от него нарушение или размера на
наложената му глоба или откаже да подпише фиша, се съставя акт.
(3) Фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде
и в отсъствие на нарушителя. В този случай първият екземпляр от фиша се закрепва към
моторното превозно средство, като се вземат мерки той да не се повреди от
атмосферните условия. Закрепването на фиша към моторното превозно средство е
равносилно на връчването му. Вторият екземпляр се изпраща по пощата, а третият
екземпляр остава за съхранение в службата за контрол.
(4) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) При маловажни случаи на нарушения,
установени с техническо средство или системи, заснемащи или записващи датата,
точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство,
за които е предвидена глоба в размер до 50 лв. включително, на собственика, на когото
е регистрирано превозното средство, а когато то е собственост на юридическо лице - на
управителя му, се изпраща покана с препоръчано писмо с обратна разписка да се яви в
съответната служба за контрол в едномесечен срок от получаването й, за да му бъде
издаден фиш или за да посочи лицето, на което е предоставило управлението на
моторното превозно средство, с което е извършено нарушението. При неявяване в
определения срок или при непосочване писмено на лицето, на което е предоставено
управлението на моторното превозно средство, на собственика или на управителя на
юридическото лице - собственик на моторното превозно средство, се издава фиш в
негово отсъствие, който се смята за връчен от датата на издаване на фиша.
(5) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) На лице, посочено с декларация от собственика
на моторното превозно средство, с което е извършено нарушението, или от управителя
на юридическото лице, когато моторното превозно средство е собственост на
юридическо лице, че му е предоставено управлението на моторното превозно средство,
се издава фиш по реда на ал. 4.
(6) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Издаденият фиш съдържа следните данни: за
самоличността на служителя, наложил глобата; за лицето, на което се налага глобата; за
моторното превозно средство, с което е извършено нарушението; за мястото и времето
на нарушението; за нарушените разпоредби; за размера на глобата, срока и сметката или
мястото за доброволното й заплащане. Фишът се подписва от служителя, наложил
глобата, като първият екземпляр се връчва на лицето, а при негово отсъствие се
изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
(7) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 105
от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Издаден
фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на издаването
му, се смята за влязло в сила наказателно постановление.
Чл. 187. Собственик или длъжностно лице, което нареди или съзнателно
допусне негов подчинен да извърши нарушение по този закон, се наказва с наказанието,
предвидено за извършеното нарушение.
Чл. 188. Собственикът или този, на когото е предоставено моторно превозно
средство, отговаря за извършеното с него нарушение. Собственикът се наказва с
наказанието, предвидено за извършеното нарушение, ако не посочи на кого е
предоставил моторното превозно средство.
Чл. 189. (1) Актовете, с които се установяват нарушенията по този закон, се
съставят от длъжностните лица на службите за контрол, предвидени в този закон.
(2) Редовно съставените актове по този закон имат доказателствена сила до
доказване на противното.
(3) Свидетел по акта може да бъде и служебно лице.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2007
г.) Наказателните постановления се издават от министъра на вътрешните работи, от
министъра на отбраната, от министъра на транспорта и от кметовете на общините или
от определени от тях длъжностни лица съобразно тяхната компетентност.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., нова - ДВ, бр. 51 от 2007
г.) Не подлежат на обжалване наказателни постановления, с които е наложена глоба до
50 лв. включително.
(6) За неуредените в този закон случаи по съставянето на актовете, издаването и
обжалването на наказателните постановления и по изпълнението на наложените
наказания се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и
наказания.
(7) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Изготвените с технически средства или
системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и
регистрационния номер на моторното превозно средство, снимки, видеозаписи и
разпечатки са веществени доказателствени средства в административнонаказателния
процес.
(8) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) При връчване на наказателното постановление
водачът задължително представя валидно свидетелство за управление на моторно
превозно средство.
Чл. 190. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) След влизането в сила на наказателно
постановление, с което се налага наказание на водач или собственик на моторно
превозно средство, препис от него се предоставя на съответното структурно звено на
Министерството на вътрешните работи, където се водят на отчет водачът и моторното
превозно средство. Иззетите в този случай свидетелства за управление се изпращат на
съответната служба на Министерството на вътрешните работи за съхранение и отчет.
(2) Наказанието "лишаване от право да се управлява моторно превозно
средство" тече от датата на изземването на свидетелството за управление.
(3) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Наложеното наказание "глоба" се заплаща в
едномесечен срок от влизането в сила на наказателното постановление или съдебното
решение или определение на съда при обжалване.

http://carspace.bg/

®Всички права запазени

Дизайн и изработка MoskSolutions.com