CarSpace.BG

Зарежда се

Закон за движение по пътищата - ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

публикувано на август 19, 2009 12:10, видяна 1571 пъти

§ 1.

        (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Към Министерския
съвет се създава "Държавно-обществена консултативна комисия по проблемите на
безопасността на движението по пътищата" за координиране на действията между
държавните органи и обществеността във връзка с проблемите на безопасността на
движението по пътищата.
        (2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Комисията по ал. 1:
                1. подпомага Министерския съвет при вземане на решения, свързани с
безопасността на движението по пътищата;
                2. дава становища и разработва проекти на закони и подзаконови нормативни
актове, имащи отношение към безопасността на движението по пътищата;
                3. анализира информацията и изготвя ежегоден доклад за състоянието на
безопасността на движението по пътищата, който се разглежда от Министерския съвет;
                4. изготвя национални програми за подобряване състоянието на безопасността
на движението по пътищата, които се приемат от Министерския съвет;
                5. дава предложение за необходимите държавни и общински разходи за
осигуряване безопасността на движението;
                6. координира и предприема мерки за изпълнението на международните
програми по безопасността на движението;
                7. участва в работната група "Безопасност на движението" към Комитета по
вътрешен транспорт при Европейската икономическа комисия на ООН.
          (3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.)
Съставът, финансирането, функциите, задачите и редът за осъществяване на дейността
на органа по ал. 1 се определят от Министерския съвет.


   § 1а.

         (1) (Нов - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., предишен текст на § 1а - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Областните управители и кметовете на общините набелязват
мерки за подобряване на състоянието по безопасността на движението по пътищата на
своите територии, като за целта разработват програми съгласувано с комисията по § 1,
ал. 1.
         (2) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Към областните управители и кметовете на
общини се създават областни и общински комисии по безопасност на движението по
пътищата.
         (3) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Областните и общинските комисии по
безопасност на движението по пътищата координират и контролират проблемите по
безопасността на движението, изготвят ежегоден доклад за състоянието на
безопасността на движението и приемат мерки за нейното подобряване.


§ 2.

          (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2006 г.) Снетите от отчет пътни превозни средства
се считат за отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците.
          (2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Министерският съвет
определя условията и реда за събиране, предаване, съхраняване и разкомплектоване на
пътните превозни средства по ал. 1.
          (3) Дейността по ал. 2 може да се осъществява от търговци върху собствени или
наети терени въз основа на разрешение, издадено от министъра на околната среда и
водите.
          (4) Общините се задължават да отреждат терени за осъществяване на дейността
по ал. 2, когато тя се извършва от търговски дружества с общинско участие.


§ 3. По всички проекти, свързани с организиране на движението по пътищата,
при направено искане от страна на заинтересуваните лица съответните служби на
Министерството на вътрешните работи са длъжни в едномесечен срок да дадат писмено
становище.


§ 4. Министърът на образованието и науката осигурява чрез съответните учебни
планове задължителното изучаване от учениците в системата на средното образование
на правилата за движение по пътищата.


§ 5. Лицата, които се обучават за водачи на моторни превозни средства в
организирани по съответния ред форми на обучение, не носят отговорност по този закон
за пътнотранспортни произшествия, както и за последиците от тях, станали по време на
практически занятия, освен ако са действали умишлено.


§ 6. По смисъла на този закон:
        1. "Път" е всяка земна площ или съоръжение, предназначени или обикновено
използвани за движение на пътни превозни средства или на пешеходци. Към пътищата
се приравняват и улиците.
        2. "Пътна лента" е надлъжна част от пътя, очертана или не с маркировка и
осигуряваща движението на недвуколесни пътни превозни средства в една посока едно
след друго.
        3. "Платно за движение" е общата широчина на пътните ленти. Пътят може да
има няколко платна за движение, видимо отделени едно от друго.
        4. "Граница на платното за движение" е линията, очертана или не с пътна
маркировка, която отделя платното за движение от другите конструктивни елементи на
пътното платно - банкет, тротоар, лента за принудително спиране и други. Линията, с
която се очертава "BUS"-лентата, също е граница на платното за движение.
        5. "Пътен банкет" е надлъжна част от пътя, ограничаваща платното за
движение. Банкетът може да бъде укрепен или неукрепен.
        6. "Тротоар" е изградена, оградена или очертана с пътна маркировка надлъжна
част от пътя, ограничаваща платното за движение и предназначена само за движение на
пешеходци.
        7. "Пътно платно" е общата широчина на банкетите, тротоарите, платното за
движение и островите на платното за движение.
        8. "Кръстовище" е място, където два или повече пътя се пресичат, разделят се
или се събират на едно ниво.
        9. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005
г.) "Одобряване на типа (типово одобрение)" е процедура за удостоверяване, че даден
тип пътно превозно средство, система, компонент или отделен технически възел
отговарят на техническите изисквания, определени в наредбите по чл. 138, ал. 4.
        10. "Пътно превозно средство" е съоръжение, придвижвано по пътя на колела и
използвано за превозване на хора и/или товари. Към пътните превозни средства се
приравняват трамваите и самоходните машини, когато се придвижват по пътищата.
        11. "Моторно превозно средство" е пътно превозно средство, снабдено с
двигател за придвижване, с изключение на релсовите превозни средства.
        12. "Автомобил" е недвуколесно безрелсово моторно превозно средство, което
се използва за превозване на пътници и товари или за теглене на други пътни превозни
средства. Към автомобилите се приравняват и тролейбусите. В зависимост от
предназначението си автомобилите биват:
                 а) леки - за превозване на пътници, в които броят на местата за сядане без
мястото на водача не превишава 8;
                 б) товарни - за превозване на товари и/или за теглене на ремарке;
                 в) автобуси - за превозване на пътници с повече от 8 места за сядане без
мястото на водача;
                 г) специални - с постоянно монтирана апаратура, съоръжения или машини,
които не позволяват използването им за други цели.
        13. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) "Мотоциклет" е
двуколесно пътно превозно средство с кош или без кош, което има двигател с работен
обем над 50 куб.см. Към мотоциклетите се приравняват и моторните превозни средства
с три колела, чиято маса без товар не надвишава 400 кг, както и двуколесните пътни
превозни средства, които имат двигател с работен обем до 50 куб.см и чиято
конструктивна максимална скорост надвишава 45 км/час.
        14. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) "Мотопед" е дву- или
триколесно пътно превозно средство, което има двигател с работен обем до 50 куб.см и
чиято конструктивна максимална скорост не надвишава 45 км/час.
        15. "Трактор" е моторно превозно средство, предназначено за извършване на
специфични дейности, както и за теглене на товарни ремаркета. В движението по
пътищата се допускат само колесните трактори. Към колесните трактори се приравняват
и самоходните шасита.
        16. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) "Самоходна машина" е съоръжение или
машина, предназначена за извършване на специфични дейности и движеща се или
придвижвана по пътищата само по изключение. Такива са: електрокарите, мотокарите,
тракторите, тракторните ремаркета и друга самоходна земеделска и горска техника по
смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за регистрация и контрол
на земеделската и горската техника, строителните машини, верижните специални и
верижните бронирани машини от Българската армия и Министерството на вътрешните
работи и други подобни. Самоходната машина е малогабаритна, когато е с теглително
усилие до 200 кг, максималната й скорост на движение е до 25 км/час, колеята - до 900
мм, и масата без товар - до 900 кг.
          17. "Ремарке" е пътно превозно средство, предназначено да бъде теглено от
моторно превозно средство. Към ремаркетата се приравняват и полуремаркетата.
          18. "Полуремарке" е пътно превозно средство, което се прикачва към моторно
превозно средство така, че част от него лежи върху моторното превозно средство и
значителна част от неговата маса и от масата на неговия товар се носи от моторното
превозно средство.
         19. "Велосипед" е пътно превозно средство най-малко с две колела, което се
привежда в движение с мускулната сила на лицето, което го управлява, с изключение на
инвалидните колички.
         20. "Състав от пътни превозни средства" са механично свързани пътни превозни
средства, които участват в движението по пътищата като едно цяло.
          21. "Категория на моторно превозно средство" е група моторни превозни
средства, обединени съобразно предназначението им и конструктивните им особености.
         22. "Натоварване на ос" е частта от масата с товар, която се носи от всяка ос на
пътното превозно средство.
         23. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) "Извънгабаритно пътно
превозно средство" е пътно превозно средство (или състав от пътни превозни средства),
което с товар или без товар надвишава допустимите размери или маса, определени по
реда на чл. 139, ал. 1, т. 2.
        24. "Бавнодвижещо се пътно превозно средство" е пътно превозно средство,
което по конструктивни причини не може да се движи със скорост, по-висока от 30
км/ч. Към бавнодвижещите се пътни превозни средства се приравняват и тези, които
поради характера на превозвания от тях товар не могат да се движат със скорост, по-
висока от 30 км/ч.
        25. "Водач" е лице, което управлява пътно превозно средство или води
организирана група пешеходци, което води или кара впрегатни, товарни или ездитни
животни или стада по пътищата.
        26. "Пътник" е лице, което се намира във или на пътно превозно средство, но не
участва в управлението му.
        27. "Участник в пътнотранспортно произшествие" е всеки, който е пострадал
при произшествието или с поведението си е допринесъл за настъпването му.
        28. "Участник в движението" е всяко лице, което се намира на пътя и със своето
действие или бездействие оказва влияние на движението по пътя. Такива са водачите,
пътниците, пешеходците, както и лицата, работещи на пътя.
        29. "Обществен превоз" е този, който се извършва с превозно средство срещу
заплащане.
        30. "Пътнотранспортно произшествие" е събитие, възникнало в процеса на
движението на пътно превозно средство и предизвикало нараняване или смърт на хора,
повреда на пътно превозно средство, път, пътно съоръжение, товар или други
материални щети.
        31. "Предимство" е правото на един участник в движението да премине преди
друг през дадено място от пътното платно.
        32. "Маловажно" е нарушението, което, макар и с незначителни отклонения от
нормативно предписаното поведение на участника в движението, при друга пътна
обстановка би могло да доведе до настъпване на пътнотранспортно произшествие.
        33. "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок, а в случаите по чл. 174, ал. 2 - в двегодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с
което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение. Когато
наказанието е лишаване от право да се управлява моторно превозно средство, срокът
започва да тече от неговото изтърпяване.
         34. (нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) "Технически допустима
максимална маса" е максималната маса на пътното превозно средство в натоварено
състояние, посочена от производителя, допустима за неговата конструкция и
производствено изпълнение.
         35. (нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) "Допустима максимална
маса" е разрешената максимална маса на пътното превозно средство в натоварено
състояние, определена за допустима от компетентните органи.
         36. (нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) "Повишена
проходимост" е налице, когато моторните превозни средства отговарят на определени
условия за преодоляване на наклон, задвижващи оси, преден и заден ъгъл на
проходимост, блокиране на диференциала, просвет и други.
         37. (нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) "Препятствие на пътя" е
нарушаване целостта на пътното покритие, както и предмети, вещества или други
подобни, които се намират на пътя и създават опасност за движението.
         38. (нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) "Светлинен сигнал" е
светлина с определен цвят, излъчвана от светещо поле с определени форма и размери.
         39. (нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) "Участък с
концентрация на пътнотранспортни произшествия" е участък от пътя, на който за даден
период са настъпили повече от определен брой пътнотранспортни произшествия.
         40. (нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) "Първа долекарска
помощ" е прилагането на подходящи животоподдържащи действия и мероприятия за
предотвратяване на усложненията, получени при травми, свързани с пътнотранспортни
произшествия, на място или в близост до него, от водачи на моторни превозни средства
и други участници в движението до идването на екип от Спешна медицинска помощ.
         41. (нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) "Тип превозно
средство" са превозните средства, спадащи към една категория, произведени от един и
същ производител, обозначени от него по унифициран начин (производствена марка,
VIN-код на превозното средство, търговска марка и други), които не се различават по
съществените си характеристики.
        42. (нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) "Упойващо вещество" е
всяко вещество, природно или синтетично, включено в Списък I и Списък II на
Единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г.
        43. (нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) "Пускане на пазара" е
преминаването към етапа на разпространение и/или използване, безплатно или срещу
заплащане на моторно превозно средство, ремарке, система, компонент или отделен
технически възел, след етапа на производство или внос за първи път в страната.
        44. (нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) "Пускане в действие" е
моментът, при който компонентът или отделният технически възел преминава в етап на
първо ползване от крайния потребител.
        45. (нова - ДВ, бр. 61 от 2006 г.) "Изоставено регистрирано моторно превозно
средство" е излязло от употреба моторно превозно средство, което се намира върху
имот - държавна или общинска собственост, изоставено е от собственика си и той не се
яви пред компетентните органи в тримесечен срок от уведомяването му по надлежния
ред.
        46. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) "Обичайно пребиваване в Република България"
е когато дадено лице живее в Република България повече от 185 дни през всяка
календарна година.
        47. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) "Обезопасителен колан" (колан за седалка,
колан) е комплект от ленти с осигуряваща ключалка, регулиращи устройства и
присъединителни приспособления, които могат да се закрепват към моторното превозно
средство и са предназначени да намалят риска от увреждане на потребителя чрез
ограничаване подвижността на тялото му в случай на сблъскване или внезапно
намаляване скоростта на превозното средство. Такъв комплект обикновено се определя
като "комплект колан", понятие, обхващащо и всяко устройство за преобразуване на
енергия или прибиране на колан.
      48. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) "Система за обезопасяване на деца" е комплект
от компоненти, които могат да включват комбинация от ленти или гъвкави компоненти
с осигурителна ключалка, регулиращи устройства, присъединителни приспособления и
в някои случаи допълнителен стол и/или екран срещу удар, които могат да бъдат
закрепвани към превозното средство. Тя е предвидена да намали риска от увреждане на
пътника в случай на удар или рязко спиране на превозното средство посредством
ограничаване подвижността на тялото на пътника.
       49. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) "Населено място" е застроена със сгради
територия, при която началото и краят са обозначени със съответни пътни знаци.
       50. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) "Железопътен прелез" е пресичане на едно
ниво на път с железопътна линия.
       51. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) "Охраняем железопътен прелез" е прелезът,
който е снабден с бариери. Светлините на прелезите са сигнали, а не белег за
охраняемост.
       52. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) "Автомагистрала" е автомобилен път, който не
обслужва пряко прилежащата територия, предназначен е за високи скорости при
специални правила за движение, с разделени платна за движение в двете посоки, не
пресича пътища, железопътни и трамвайни линии и пешеходни пътеки на едно ниво и е
обозначен със знаци за автомагистрала.
       53. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) "Съчленено превозно средство" е комбинация
от превозни средства, състояща се от моторно превозно средство и свързано с него
полуремарке.
        54. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) "Пешеходна пътека" е част от платното за
движение, очертана или не с пътна маркировка и сигнализирана с пътни знаци,
предназначена за преминаване на пешеходци. На кръстовищата пешеходни пътеки са
продълженията на тротоарите и банкетите върху платното за движение.
        55. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) "Намалена видимост" е налице при здрач,
мъгла, валеж, запрашеност, задименост и други подобни.
        56. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) "Ограничена видимост" е налице при
стръмнини, завои и други препятствия, които пречат на видимостта.
        57. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) "Тахограф" е средство за измерване по смисъла
на Закона за измерванията, предназначено да бъде монтирано в моторно превозно
средство, за да регистрира или показва в автоматичен или полуавтоматичен режим
данни за движението на автомобила и за определените периоди на управление,
прекъсване и почивка на водачите.
        58. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) "Изкуствена неравност" е изпъкнала или
вдлъбната повърхност над нивото на пътя, предназначена за намаляване скоростта на
пътното превозно средство.
        59. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) "Дневни светлини" са светлини, предназначени
за подобряване на възприемането и видимостта на предната част на пътно превозно
средство при движението му.
        60. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) "Пътно-комендантски подразделения" са
специални военни подразделения от Българската армия, отговорни за регулиране
придвижването на войскови колони и единични машини независимо от тяхната
националност.
        61. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) "Идентификационен номер на превозното
средство" е подредена комбинация от знаци, поставена върху превозното средство от
производителя с цел идентифицирането му.


    § 6а. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 51 от
2007 г.) За издаване на разрешения и други документи по този закон се заплащат такси,
определени в тарифи, приети от Министерския съвет по предложения на министъра на
транспорта, министъра на вътрешните работи, министъра на регионалното развитие и
благоустройството или на министъра на здравеопазването.
Преходни и Заключителни разпоредби 


§ 7. Водачите, получили право за управление на моторно превозно средство от
категория М преди 1 юни 1996 г., имат право да управляват и моторни превозни
средства от категория А с работен обем на двигателя до 50 куб. см.


    § 7а. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2003 г.)

            (1) Колесните трактори, теглените от тях
ремаркета и самоходните шасита, придобити до 1999 г., при непълнота на документите
за произход или собственост, или на данни за техниката, както и когато данните са
различни от установените върху техниката, се регистрират в срок до 30 септември 2004
г. след представяне от собственика на нотариално заверена декларация, съдържаща
обстоятелствата по придобиването и причините за несъответствието на данните.
           (2) При липса на номер на рамата (шасито) се определя и нанася нов номер.


§ 8. Нарушенията, извършени до 1 януари 2000 г., не се вземат предвид при
въвеждане на точковата система по чл. 157.


§ 9. Този закон отменя Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 53 от
1973 г.; изм. и доп., бр. 22 от 1976 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 от 1983 г.,
бр. 36 от 1986 г., бр. 55 и 73 от 1987 г., бр. 26 от 1988 г., бр. 21 от 1990 г., бр. 32 от 1991
г., бр. 21 и 34 от 1994 г., бр. 45 от 1996 г., бр. 87 от 1997 г., бр. 11 и 79 от 1998 г.).


§ 10. Подзаконовите актове по прилагането на отменения Закон за движението
по пътищата запазват действието си, доколкото не противоречат на този закон.


§ 11.

          (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. и доп. -
ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Изпълнението на закона се възлага на министъра на транспорта,
на министъра на вътрешните работи, на министъра на регионалното развитие и
благоустройството, на министъра на образованието и науката, на министъра на
здравеопазването, министъра на земеделието и горите и министъра на икономиката и
енергетиката, министъра на правосъдието, министъра на финансите, министъра на
околната среда и водите, областните управители и кметовете на общини.
         (2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) За прилагането на този
закон и на ратифицираните международни договори в областта на движението по
пътищата министрите по ал. 1 издават наредби и инструкции.
         (3) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) В рамките на своите компетенции органите по
ал. 1 ежегодно разработват и изпълняват мерки за прилагане на закона и за
ограничаване на броя на пострадалите от пътнотранспортните произшествия.
§ 11а. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 27.05.2002 г., отм. - ДВ, бр. 115 от
2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)


§ 12. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2002 г.) Режимът по чл. 91, както и правомощията по
чл. 165, ал. 2, т. 1 от този закон, се ползват и от специализирани контролни органи на
Агенция "Митници" при упражняване на определените им по Закона за митниците
правомощия и при спазване на изискванията по чл. 170 от този закон.


       § 12а. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2003 г.) Режимът по чл. 91, както и правомощията по
чл. 165, ал. 2, т. 1 се ползват и от служителите по горите при упражняване на
определените им по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и Закона за
рибарство и аквакултури правомощия и при спазване на изискванията по чл. 170.


§ 13. (Предишен § 12 - ДВ, бр. 76 от 2002 г.) Законът влиза в сила от 1
септември 1999 г., с изключение на разпоредбите на чл. 143, ал. 6 и чл. 157, които се
прилагат от 1 януари 2000 г.
-------------------------
Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 18 февруари 1999 г. и е
подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Допълнителни разпоредбиКЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2002 Г., В СИЛА ОТ 26.04.2002 Г., В СИЛА ОТ
26.04.2002 Г.)

§ 77. Навсякъде в закона думите:
         1. "министърът на транспорта", "министъра на транспорта" и "Министерството
на транспорта" се заменят съответно с "министърът на транспорта и съобщенията",
"министъра на транспорта и съобщенията" и "Министерството на транспорта и
съобщенията."
        2. "стопанина на пътя", "стопанинът на пътя" и "стопаните на пътя" се заменят
съответно със "собственика или администрацията, управляваща пътя", "собственикът
или администрацията, управляваща пътя" и "собствениците или администрацията,
управляваща пътя".

Заключителни разпоредбиКЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И
ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2002 Г., В СИЛА ОТ 26.04.2002 Г.)

§ 78.

          (1) В срок един месец от влизането в сила на този закон министърът на
образованието и науката предава на министъра на транспорта и съобщенията регистъра
за издадените и отнетите разрешения за обучение за придобиване на правоспособност за
управление на моторно превозно средство и подадените заявления за издаване на
разрешения за извършване на обучение на водачи на моторни превозни средства.
         (2) Срокът по чл. 152, ал. 1, т. 3 за издаване на разрешение за обучение на
водачи на моторни превозни средства се удължава с 30 дни за заявленията, постъпили
до влизането в сила на този закон.


§ 79. Въвеждането на свидетелство за регистрация на моторните превозни
средства по чл. 141, ал. 1 се извършва при първоначална регистрация, промяна в
регистрацията и в съответствие с изискванията на Европейския съюз.


§ 80. В шестмесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският
съвет приема правилник за прилагането на закона.


§ 81. Наредбите, предвидени в този закон, се издават в шестмесечен срок от
влизането му в сила.


§ 82. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с
изключение на § 17 и § 76, т. 2, които влизат в сила един месец след обнародването му.
Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ ЗАКОНА ЗА
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН
КОДЕКС
(ОБН. - ДВ, БР. 45 ОТ 2002 Г.)

§ 93.

        (1) Наложените глоби по чл. 186 от Закона за движението по пътищата се
събират по реда на Данъчния процесуален кодекс.
        (2) Незаплатени глоби по издадени до влизането в сила на този закон фишове
по реда на чл. 186 от Закона за движението по пътищата се заплащат в 6-месечен срок
от влизането в сила на този закон в данъчното подразделение по местоживеене, без да
се изпраща покана за доброволно изпълнение. След изтичането на 6-месечния срок
издаденият фиш се счита за влязло в сила наказателно постановление и наложената
глоба се събира по реда на Данъчния процесуален кодекс.
Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ ЗАКОНА ЗА
ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2005 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 115 ОТ 2004 Г.)

§ 82. Законът влиза в сила от 1 януари 2005 г.
Заключителни разпоредбиКЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И
ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ
(ОБН. - ДВ, БР. 92 ОТ 2005 Г.)

§ 31. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен
вестник", с изключение на:
           1. разпоредбата на § 4 относно чл. 6, ал. 1, т. 1 - 4, която влиза в сила от 1
януари 2006 г.;
           2. разпоредбата на § 4 относно чл. 6, ал. 1, т. 5, която влиза в сила две години
след датата на влизане в сила на този закон;
           3. разпоредбата на § 14, т. 1 относно чл. 24, ал. 2, която влиза в сила, както
следва:
                  а) за автомобили с първа регистрация до 1 януари 1990 г. - от 1 юли 2006 г.;
                  б) за автомобили с първа регистрация след 1 януари 1990 г. - от 1 януари 2007 г.
Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 99 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 10.06.2006 Г.)

§ 34. Законът влиза в сила 6 месеца след обнародването му в "Държавен
вестник", с изключение на чл. 3, ал. 3, чл. 159 и 160, които влизат в сила от датата на
присъединяването на Република България към Европейския съюз.
Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ КОДЕКСA ЗА
ЗАСТРАХОВАНЕТО
(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 28. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на:
       1. член 45, ал. 3, чл. 47, глава четвърта, чл. 71, ал. 4, чл. 77, ал. 5, чл. 80, ал. 5,
чл. 88, ал. 3, чл. 89, чл. 99, ал. 4, чл. 112 - 116, чл. 127, 137, 139 - 149, глава
седемнадесета, глава двадесет и втора, чл. 254, ал. 1, т. 2, чл. 256, чл. 258, ал. 1, т. 2 и 3,
ал. 2, 3 и 5, чл. 282, ал. 2 и § 13, т. 2, буква "б", т. 3, т. 4, буква "в" и т. 5 от преходните и
заключителните разпоредби, които влизат в сила от датата на влизането в сила на
Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз;
       2. член 254, ал. 2, който влиза в сила от датата на Решението на Европейската
комисия, след като бъдат предоставени сведения за сключване на споразумение между
Националното бюро на българските автомобилни застрахователи и бюрата на
автомобилните застрахователи на държавите членки в съответствие с чл. 2, ал. 2 от
Директива 72/166/ЕИО за сближаване на законите на държавите членки, свързани със
застраховането срещу гражданска отговорност по отношение на използването на
моторни превозни средства и за налагане на задължение за застраховане срещу такава
отговорност;
      3. член 266, който влиза в сила от 11 юни 2012 г.;
      4. член 282, ал. 4 и чл. 284 - 286, които влизат в сила от датата на Решението на
Европейската комисия, след като бъдат предоставени сведения за сключване на
споразумение между Националното бюро на българските автомобилни застрахователи и
компенсационните органи на държавите членки в съответствие с чл. 6, ал. 3 от
Директива 2000/26/ЕО за сближаване на законите на държавите членки, свързани със
застраховането срещу гражданска отговорност по отношение на използването на
моторни превозни средства и за изменение на директиви на Съвета 73/239/ЕИО и
88/357/ЕИО. До влизането в сила на Договора за присъединяване на Република
България към Европейския съюз Националното бюро на българските автомобилни
застрахователи създава организацията за изпълнение на функциите като
компенсационен орган;
      5. член 288, ал. 2, който влиза в сила от 11 юни 2007 г. и се прилага за всички
заведени претенции за обезщетение, по които към тази дата управителният съвет на
Гаранционния фонд не се е произнесъл; до датата на влизането в сила на Договора за
присъединяване на Република България към Европейския съюз Гаранционният фонд
заплаща обезщетения само когато пътнотранспортното произшествие е настъпило на
територията на Република България; Гаранционният фонд създава организацията за
изпълнение на функциите на Информационен център в срок 6 месеца от влизането в
сила на кодекса.
Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ ДАНЪЧНО-
ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3,
чл. 183, ал. 9, § 10, т. 1, буква "д" и т. 4, буква "в", § 11, т. 1, буква "б" и § 14, т. 12 от
преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на
обнародването на кодекса в "Държавен вестник".
Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ
АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)

§ 40. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр.
1 от 2000 г., бр. 43, 45 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г. и бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004
г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г.) навсякъде думите "Закона за
административното производство" се заменят с "Административнопроцесуалния
кодекс".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен
вестник", с изключение на:
           1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 - относно отмяната на глава трета, раздел II
"Обжалване по съдебен ред", § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53,
т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 - 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 - 4, §
101, т. 1, § 102, т. 1, § 107, § 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1,
както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2, § 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 - относно
замяната на думата "окръжния" с "административния" и замяната на думите
"Софийския градски съд" с "Административния съд - град София", които влизат в сила
от 1 март 2007 г.;
          2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;
          3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в
"Държавен вестник".
Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА
ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
(ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 80 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ
01.07.2007 Г.)

§ 56. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2006 г.) Този закон влиза в сила от 1 юли 2007 г., с
изключение на § 2 и § 3, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в
"Държавен вестник".
Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ ЗАКОНА ЗА
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА
АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ
(ОБН. - ДВ, БР. 85 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 20.10.2006 Г.)

§ 43. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен
вестник", с изключение на:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Допълнителни разпоредбиКЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
(ОБН. - ДВ, БР. 51 ОТ 2007 Г.)

§ 63. Навсякъде в закона думите "Министерството на транспорта и
съобщенията", "министърът на транспорта и съобщенията" и "министъра на транспорта
и съобщенията" се заменят съответно с "Министерството на транспорта", "министърът
на транспорта" и "министъра на транспорта".
           ДИРЕКТИВА 2001/116/ЕО НА КОМИСИЯТА от 20 декември 2001 година за
адаптиране към техническия прогрес на Директива 70/156/ЕИО на Съвета относно
сближаването на законодателствата на държавите-членки по отношение на типовото
одобрение на моторни превозни средства и техните ремаркета
          ДИРЕКТИВА 1999/37/ЕО НА СЪВЕТА от 29 април 1999 година относно
документите за регистрация на превозни средства
          ДИРЕКТИВА 77/143/ЕЕС от 29 декември 1976 година на Съвета за сближаване
на законодателствата на държавите-членки относно техническите прегледи на моторни
превозни средства и ремаркета за тях
           ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 16 декември 1976 година относно минималното
ниво на обучение за някои водачи в автомобилния транспорт (76/914/ЕИО)
           ДИРЕКТИВА 89/459/ЕИО НА СЪВЕТА от 18 юли 1989 година относно
сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение надълбочината на
протекторите на гумите на някои категории моторни превозни средства и техните
ремаркета
           ДИРЕКТИВА 92/06/ЕИО НА СЪВЕТА от 10 февруари 1992 година относно
монтирането и използването на устройства за ограничаване на скоростта за някои
категории моторни превозни средства в Общността
           ДИРЕКТИВА 91/439/ЕИО НА СЪВЕТА от 29 юли 1991 година относно
свидетелствата за управление на моторни превозни средства
           ДИРЕКТИВА 94/55/ЕО НА СЪВЕТА от 21 ноември 1994 година относно
сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на автомобилния
превоз на опасни товари
           ДИРЕКТИВА 96/35/ЕО НА СЪВЕТА от 3 юни 1996 година относно
назначаването и професионалната квалификация на консултантите по безопасността на
автомобилния, железопътния и вътрешния воден транспорт на опасни товари
           ДИРЕКТИВА 95/50/ЕО НА СЪВЕТА от 6 октомври 1995 година относно
единните процедури за проверка на автомобилния превоз на опасни товари
           ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 95/19/EC от 19 юни 1995 година относно ползване
на железопътната инфраструктура и съответните й такси
           ДИРЕКТИВА 96/53/ЕО НА СЪВЕТА от 25 юли 1996 година относно
максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои
пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и
максимално допустимите маси в международния трафик
           РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 12/98 НА СЪВЕТА от 11 декември 1997 година относно
условията, при които превозвачи, установени извън държава-членка могат да извършват
национални автомобилни пътнически транспортни услуги в границите на държава-
членка
           РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 3315/94 НА СЪВЕТА от 22 декември 1994 година за
изменение на Регламент (ЕИО) № 3118/93 относно условията, при които превозвачи,
установени извън държава-членка, могат да осъществяват национален автомобилен
превоз на товари в тази държава-членка
           РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3118/93 НА СЪВЕТА от 25 октомври 1993 година
относно условията, при които превозвачи, установени извън държава-членка, могат да
осъществяват вътрешен автомобилен превоз на товари в тази държава-членка
           РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3912/92 НА СЪВЕТА от 17 декември 1992 година
относно контрола, осъществяван в рамките на Общността в областта на шосейния и
водния транспорт по отношение на транспортните средства, регистрирани или
използвани в трети страни
           РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 881/92 НА СЪВЕТА от 26 март 1992 година относно
достъпа до пазара при автомобилен превоз на товари в рамките на Общността до или от
територията на държава-членка или при преминаване през територията на една или
повече държави-членки
           РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 684/92НА СЪВЕТА от 16 март 1992 година относно
общите правила за международен превоз на пътници с автобус
           РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 4058/89 НА СЪВЕТА от 21 декември 1989 година за
определяне на тарифи за автомобилен превоз на товари между държавите-членки
           РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3821/85 НА СЪВЕТА от 20 декември 1985 година
относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен
транспорт
           РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 56/83 НА СЪВЕТА от 16 декември 1982 година относно
изпълнението на Споразумението за международни случайни превози на пътници,
извършвани с автобуси (ASOR)
           РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1107/70 НА СЪВЕТА от 4 юни 1970 година за
отпускане на помощи за железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспорт
           РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1191/69 НА СЪВЕТА от 26 юни 1969 година относно
действията на държавите-членки по задължения, присъщи на концепцията за
обществена услуга в железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспорт
           РЕШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ от 28 април 1999 година
относно Споразумението за сътрудничество по производства по пътни нарушения
(SCH/Сom-ex (99)11, Rev. 2)
           РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 30 ноември 1993 година относно създаването на
база данни на Общността за пътно-транспортните произшествия (93/704/ЕО)

http://carspace.bg/

®Всички права запазени

Дизайн и изработка MoskSolutions.com